Verantwoording

Het doel van de stichting is

“het verwerven van fondsen en donaties voor

  • het vervaardigen en verspreiden van audiovisuele middelen
  • het organiseren van bijeenkomsten om christenen met elkaar in contact te brengen en te verbinden
  • het ontwikkelen en beschikbaar stellen van studiemateriaal

met het oog op het stimuleren van christenen in het dagelijkse, maatschappelijke en/of arbeidzame leven Jezus Christus na te volgen(..).”

Het bestuur heeft op 5 februari 2024 besloten de stichting op te heffen per 1 maart 2024. Tot begin mei 2024 zal deze website in de lucht zijn.

Een inhoudelijk en financieel overzicht van de activiteiten van de stichting is te lezen in de onderstaande jaarverslagen.

Gegevens Kamer van Koophandel en belastingdienst

Stichting De Navolging is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 5222 4198.

Door de belastingdienst is Stichting De Navolging aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft als Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer  (RSIN) 8503 50 475

Bestuurders en beloningsbeleid

Conform art. 3 lid 5 van de statuten “genieten de bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.”